X
Vārdadienas: Agris, Agrita

Aicinām jauniešus uz ideju darbnīcu “Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem”

Aicinām jauniešus uz ideju darbnīcu “Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem”
2017. gada 2. maijs

Jelgavas pilsētas pašvaldība sāk īstenot projektu “Jelgava jauniešiem”, lai sasniegtu Jaunatnes likumā noteikto mērķi – uzlabot jauniešu, personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.

Projekta pirmā aktivitāte - ideju darbnīca “Plānojam jauniešiem kopā ar jauniešiem” tiks organizēta š. g. 11. maijā plkst. 13:00, Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4, Jelgavā), izmantojot neformālās izglītības metodes, piem.: “ledus laušana”, “stacijas”, “darbs grupās” u.c. metodes, ar fokusgrupu: jaunieši, speciālisti darbā ar jauniešiem, nozaru speciālisti, NVO pārstāvji u.c. Aktivitātes īstenošanas laikā dalībnieki iepazīsies ar apstiprinātu un praktiski izmantojamu dokumentu „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2014.-2018.gadam” (turpmāk – Dokuments), apzinās Dokumenta rīcības virzienu papildinājumus un izaicinājumus, izvirzīs 1-2 nepieciešamos mērķus un uzdevumus, vienosies par Dokumenta atbildīgajiem un viņu pienākumiem. Ideju darbnīcas mērķis ir pilnveidot un stiprināt starpinstitucionālo sistēmu darbā ar jauniešiem Jelgavas pilsētā kopumā un turpmāk izvirzīt aktuālākos 1-2 rīcības virzienus saturiskās sistēmas darbā ar jauniešiem uzlabošanai un izstrādāt ceļus un instrumentus veiksmīgai to realizācijai.

Idejas darbnīcas laikā tiks runāts par jauniešiem saistošiem jautājumiem, jaunieši tiks informēti par jaunatnes lietām Jelgavā un viņiem būs iespējas izteikt viedokli, pirms tiek pieņemts gala lēmums. Darbnīcas īstenošanas gaitā izmantotās neformālās izglītības aktivitātes, attīstīs dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

Dalībai Darbnīcā tiek aicināti  Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem u.c., jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, pašvaldību institūciju darbinieki, jauniešu līderi utt.

Lai pieteiktos dalībai Darbnīcā, nepieciešams līdz š.g. 9.maijam atsūtīt pieteikumu uz e-pastu: jelena.grisle@dome.jelgava.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, organizācijas/mācību iestādes nosaukumu. Darbnīcas dalībnieku skaits ir plānots līdz 40 personām.

Projekts “Jelgava jauniešiem” tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Grīsle JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste