X
Vārdadienas: Diāna, Dina, Dins

Solis

„Solis“ vēlas iepazīstināt jauniešus ar uzņēmējdarbības un lauksaimniecības iespējām lauku teritorijās, motivēt jaunatni iesaistīties lauku reģionu attīstības veicināšanā, iesaistoties sava reģiona sabiedriskās dzīves veidošanā. Ilgtermiņa mērķi ir attīstīt Latvijas lauku reģionus, izglītot jaunatni un veidot motivētu jauno paaudzi,kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Aicinām atbalstīt foruma tapšanu! MEKLĒJAM SPONSORUS!

Aicinām atbalstīt foruma tapšanu! MEKLĒJAM SPONSORUS!
2019. gada 13. augusts

Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs”

ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku reģionu attīstība.
Organizācijas darbība vērsta uz lauku reģionu labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu aktivizēšanai un izglītošanai.

KAS IR FORUMS "SOLIS 2019"?Forums plānots no 25. līdz 27.oktobrim Madonas novada, Kalsnavas  pagasta, Jaunkalsnavā viesu namā “Naktsvijoles”, kas apvienos 40-50 dažādus jauniešus, kurus interese dzīvošana un saimniekošana laukos. 

Foruma ietvaros notiek 

  • lekcijas, 
  • diskusijas, 
  • pieredzes apmaiņas braucieni un 
  • tiek uzklausīti lauksaimnieku un uzņēmēju pieredzes stāsti.
Organizatoru vidū šogad jaunie zemnieki, radoši jaunieši un JZK biedri: Laura, Liene, Agnese Līva, Sandra, Eva, Laila un Artūrs!
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mfWQOuHIfxs

MUMS IR SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS:

Saskaņā ar 2017.gada 5.jūnija lēmumu nr. 30.6-8.2/134573 JZK ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskās sabiedrības attīstība!

VID lēmumu var apskatīt ŠEIT


Ko tas dod ziedotājiem?

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

  • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
  • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Gada deklarācijā jānorāda ziedojuma summa un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina ziedojumu. 


Kas ir ZIEDOJUMS?
Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:

  • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
  • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
  • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
  • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.


Biedrību "Latvijas Jauno zemnieku klubs" Jūs varat atbalstīt ar savu ziedojumu: 
Banka: A/S SEB BANKA,
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV04UNLA0001001700236
Reģistrācijas numurs: 40008002211
Adrese: Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001