X
Vārdadienas: Lita, Sibilla, Teika

Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs”

ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku reģionu attīstība.
Organizācijas darbība vērsta uz lauku reģionu labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu aktivizēšanai un izglītošanai.


MUMS IR SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS:

Saskaņā ar 2017.gada 5.jūnija lēmumu nr. 30.6-8.2/134573 JZK ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskās sabiedrības attīstība!

VID lēmumu var apskatīt ŠEIT


Ko tas dod ziedotājiem?

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Gada deklarācijā jānorāda ziedojuma summa un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina ziedojumu. 


Kas ir ZIEDOJUMS?
Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:

 • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
 • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
 • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
 • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.


Biedrību "Latvijas Jauno zemnieku klubs" Jūs varat atbalstīt ar savu ziedojumu: 
Banka: A/S SEB BANKA,
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV04UNLA0001001700236
Reģistrācijas numurs: 40008002211
Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018a, LV-3001

Skaties bildēs

Misija

Pārstāvēt un aizstāvēt jauno lauksaimnieku intereses politiskā līmenī Latvijā un Eiropā kā arī sniegt nepieciešamās zināšanas un savas izaugsmes iespējas jauniešiem laukos.


Vīzija

Mērķtiecīgi veicināt Latvijas lauku reģionu attīstību un lauku jauniešu pašizaugsmi.

Stratēģiskie mērķi:

 • veicināt uzņēmējdarbības un lauksaimniecības nozaru attīstību;
 • aizstāvēt un pārstāvēt Latvijas jauno zemnieku intereses vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās nozīmes organizācijās un lēmējinstitūcijās;
 • sniegt lauku jauniešiem iespēju gūt zināšanas profesionālās un neformālās izglītības jomā, tādējādi stiprinot pilsonisku sabiedrību laukos;
 • veidot motivētu un pašapzinīgu jauno paaudzi;
 • veicināt informācijas apriti jauniešu vidū;
 • popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
 • veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā;

Biedrības statūti

Kongress

Biedru kopsapulce tiek noturēta vienu reizi gadā. Tajā valde sniedz ziņojumu par savā termiņā paveikto, ziņo par nākamā gada plāniem un ievēl nākamo valdi.

Atvērto durvju vakari

Katru studiju gada sākumu rīkojam atvērto durvju vakaru, par pasākumu informējam sociālajos tīklos. Ir tēja, cepumi un saistošas sarunas.