X
Vārdadienas: Venta, Salvis, Selva


Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs”

ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies jaunie lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku reģionu attīstība.

Organizācijas darbība vērsta uz lauku reģionu labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu aktivizēšanai un izglītošanai.


Skaties bildēs

Misija

Pārstāvēt un aizstāvēt jauno lauksaimnieku intereses politiskā līmenī Latvijā un Eiropā kā arī sniegt nepieciešamās zināšanas un savas izaugsmes iespējas jauniešiem laukos.


Vīzija

Mērķtiecīgi veicināt Latvijas lauku reģionu attīstību un lauku jauniešu pašizaugsmi.

Stratēģiskie mērķi:

  • veicināt uzņēmējdarbības un lauksaimniecības nozaru attīstību;
  • aizstāvēt un pārstāvēt Latvijas jauno zemnieku intereses vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās nozīmes organizācijās un lēmējinstitūcijās;
  • sniegt lauku jauniešiem iespēju gūt zināšanas profesionālās un neformālās izglītības jomā, tādējādi stiprinot pilsonisku sabiedrību laukos;
  • veidot motivētu un pašapzinīgu jauno paaudzi;
  • veicināt informācijas apriti jauniešu vidū;
  • popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
  • veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā;

Mūsu komanda

Kongress

Biedru kopsapulce tiek noturēta vienu reizi gadā. Tajā valde sniedz ziņojumu par savā termiņā paveikto, ziņo par nākamā gada plāniem un ievēl nākamo valdi.


Statūti

Jauno zemnieku klubs statūtus JZK statūti


Atvērto durvju vakari

Katru studiju gada sākumu rīkojam atvērto durvju vakaru briroja telpās Dobeles ielā 41a, Jelgavā. Ir tēja, cepumi un saistošas sarunas.

Ražas balle

Latvijas Jauno zemnieku kluba ražas balle tiek organizēta reizi gadā novembrī. Tās ir svinības par godu mums un mūsu darbam, kuru laikā godinām čaklā darba veicējus un aizrautīgi laižamies dejās dzīvās mūzikas pavadībā - līdz bikses cauras un kājas “beigtas” - pēc patiesiem notikumiem.

Skaties bildēs


Publikācijas

Apskati publikācijas! Te iespējams uzzināt par biedrību, saimniekošanu, dažādiem valstiskiem procesiem vai gluži vienkārši pieredzes stāstus.


Skaties bildēs